Geodetske storitve

Urejanje evidence nepremičnin v zemljiškem katastru, katastru stavb, GJI-ju, registru nepremičnin ali pa sveži merski podatki s terena so le nekatere izmed storitev, ki jih opravljamo v okviru geodetskega inženiringa in geodetskih storitev.

Ljudje pogosto potrebujejo pomoč pri pridobivanju in interpretaciji osnovnih informacij o nepremičnini. V Dobroviti za svoje stranke z veseljem uredimo evidenco nepremičnin, preverimo stanje na zemljiški knjigi oziroma opravimo meritve za potrebe projektiranja, dedovanja, gradnje (zahtevnih in manj zahtevnih) objektov, legalizacije na črno zgrajenih objektov, prodaje, kupovanja, kreditiranja, denacionalizacijskega postopka itd.

Ureditev meje

Ureditev in evidentiranje meje

Meja parcele se ureja v postopku ureditve meje, ki ga izvaja geodetsko podjetje kot geodetsko storitev (postopek urejanja meje), in na podlagi upravnega postopka evidentira v zemljiškem katastru (postopek evidentiranja urejene meje). Rezultat tehničnega postopka urejanja meje je elaborat ureditve meje, ki predstavlja strokovno podlago za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje v zemljiškem katastru. V postopku urejanja meje in v postopku evidentiranja urejene meje se ureja oziroma evidentira meja ali del meje parcele.

 

Izravnava meje

Z izravnavo meje lahko spremenimo potek predhodno urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Vendar se ne sme spremeniti površina najmanjše parcele v postopku izravnavanja za razliko 5% in ne več kot 500 m2.

 

Označitev meje v naravi

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. O označitvi urejene meje v naravi izdelamo tehnično poročilo in ga pošljemo lastniku parcele, katere meja je bila označena, lastnikom sosednjih parcel in geodetski upravi.

Namakalni sistemi

 • načrtovanje
 • izvedba
 • redno vzdrževanje

Ustrezna vlažnost zemlje je nujna za zdravo oskrbo in rast rastlin, še posebej dandanes, ko je vreme vedno bolj muhasto. Predvsem okrasne trate in rastline zahtevajo nenehno oskrbo z vodo. Žlahtnitelji so te sorte žlahtnili zaradi njihove okrasne vrednosti, zato so bolj občutljive od običajnih, agresivnejših rastlin, ki uspevajo tudi v manj prijaznih klimatskih razmerah. V sušnih mesecih tako vročinski plevel pogosto praktično preraste in izrine okrasno trato 'od doma'.

 

Namakalni sistem omogoča optimalno preskrbo rastlin z vodo skozi vse leto. Naši strokovnjaki vam bodo z natančnim načrtovanjem pripravili rešitev za namakalni sistem, ki bo ob najnižji porabi optimalno oskrbel vaš vrt  z vodo.

Parcelacija

Parcelacija

V veliko premerih ni natančno določeno, kje točno poteka meja med vašo in sosednjo parcelo. Izkušen geodet na terenu vam bo na podlagi predhodnih meritev ter arhivskih podatkov predlagal potek katastrske meje in v nadaljevanju postopka izdelal elaborat.

Postopek delitve parcel se lahko izvede šele takrat, ko se nova meja stika s predhodno urejenim delom meje stare parcele.

 

Parcelacija-delitev

je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene.

 

Parcelacija-združitev

je oblikovanje ene parcele iz dveh, ki imata enako pravno stanje.

 

Komasacija

je upravni postopek, s katerim se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča.

Evidentiranje stavb in delov stavb

Evidentiranje stavb in delov stavb

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim ali večimi deli (npr. enostanovanjska hiša, večstanovanjska hiša-blok, gospodarsko poslopje, garaža ipd.).

 

Določitev in evidentiranje zemljišča pod stavbo

Stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. To naredimo z terensko izmero in izdelanim elaboratom za zemljiški kataster.

Skupni elaborat vsebuje tudi elemente elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, ki je uporaben za ureditev in razdelitev etažne lastnine v eno in večstanovanjski stavbi.

 

Vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb:

 • Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb.
 • Pred vpisom stavbe v kataster stavb je potrebno evidentirati zemljišče pod to stavbo v zemljiškem katastru.

 

Spremembe podatkov katastra stavb:

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

 • izbris stavbe ali dela stavbe
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe
 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora
 • sprememba lege, oblike ali površine
 • sprememba dejanske rabe
 • vpis novega dela stavbe

 

Pogoja za vpis sprememb podatkov v katastru stavb sta: 

 • stavba in deli stavb so vpisani v kataster stavb
 • lastniki stavbe ali delov stavbe so vpisani v zemljiško knjigo

 

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o:

 • reliefu
 • vodah
 • rastlinstvu
 • stavbah
 • gradbenih inženirskih objektih
 • rabi zemljišč
 • zemljepisnih imenih
 • geodetskih točkah
 • zemljiških parcelah
 • administrativnih mejah ter
 • drugih fizičnih strukturah in pojavih


Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel in podatki o mejah vrst rabe.

Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, in naročnik geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta glede na namen uporabe geodetskega načrta dogovorita, katere podatke iz drugega odstavka tega člena vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat geodetskega načrta.

Zakoličba

Zakoličenje objekta je skladno z Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO) prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.


Kdaj je zakoličenje potrebno:
Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je z ZGO predpisano gradbeno dovoljenje.

Izvedba zakoličenja:
Zakoličenje objekta se izvede skladno s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.

Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.

O zakoličenju objekta se skladno z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja. 

Nova izmera

Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, ki zajema najmanj deset parcel, ali na območju, večjem od treh hektarov.

 

Postopek izvede geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve za celotno območje nove izmere. V postopku evidentiranja nove izmere se na podlagi elaborata nove izmere evidentirajo urejene meje.

 

Geodetsko podjetje izdela elaborat nove izmere.

 

Postopek evidentiranja nove izmere uvede geodetska uprava po uradni dolžnosti ali na podlagi prijave naročnika oziroma naročnice nove izmere.

 

Geodet izmeri in v elaboratu nove izmere prikaže kot predlagano mejo samo soglasno ugotovljeno mejo, za preostale pa lahko predlaga prilagoditev zemljiškokatastrskega prikaza. V postopku evidentiranja nove izmere se evidentirajo samo meje, o katerih poteku lastniki soglašajo in za katere se predlagana meja ne razlikuje od tiste po podatkih zemljiškega katastra.

Vpis javne infrastrukture v register GJI

Zbirne podatke o GJI vodi geodetska uprava v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih katastrih gospodarske javne infrastrukture.

 

Vodenje in vzdrževanje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podeljevanje identifikacijskih oznak objektom gospodarske javne infrastrukture ter posredovanje zbirnih podatkov v zbirni kataster podrobneje določa Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.

 

Evidentiranje objektov javnega komunikacijskega omrežja podrobneje ureja Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture. Lastnik javnega komunikacijskega omrežja mora posredovati podatke o objektih javnega komunikacijskega omrežja neposredno Geodetski upravi RS v roku treh mesecev po končanju gradnje.

 

Evidentiranje objektov vodovodnega omrežja podrobneje ureja Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da morajo upravljavci javnih vodovodov voditi podatke o vodovodu in posredovati zbirne podatke v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Evidentiranje objektov kanalizacijskega omrežja podrobneje ureja Obvezno navodilo za vsebine in način poročanja o načinu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Lastniki gospodarske javne infrastrukture so dolžni zagotoviti, da se zbirni podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture posredujejo v zbirni kataster na Geodetsko upravo RS.

 

Vir: http://www.gu.gov.si/

Energetska izkaznica

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč tudi predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice 

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč tudi predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice 

Kakšen je njen namen?

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške. Kupci oz. najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu. Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti.

Kdaj je obvezna?

Vse novogradnje in obstoječe stavbe morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico samo v primeru prodaje ali oddaje stavbe v najem za več kot eno leto.

Dodatne prednosti energetske izkaznice

Zaščita kupca in najemnika

Ob nakupu pralnega stroja, hladilnika, itd. v vsakem trenutku vemo kolikšna je poraba energije. Ravno tako je poraba goriva pri avtomobilu že dolgo časa obvezen podatek ob prodaji. Nepremičnine do sedaj niso imele ustrezne in poenotene osnove za primerjavo energetske učinkovitosti in to je eden glavnih motivov za uvedbo energetske izkaznice.

Od sedaj naprej bo lahko vsakdo že pred nakupom ali najemom ocenil do kakšne mere je stavba varčna.

Strokovni nasvet o učinkovitosti

Vsi si želimo imeti varčno hišo ali stanovanje, saj to pomeni manjše stroške vzdrževanja in bivanja. Pri izboljševanju energijske učinkovitosti pa se velikokrat znajdemo pred dilemo, kje sploh začeti. Ob izdelavi energetske izkaznice vašo hišo pregleda neodvisen strokovnjak, ki vam je v sklopu izdelave izkaznice dolžan priporočiti tudi najučinkovitejše ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Tako boste lahko na licu mesta dobili strokoven in neodvisen nasvet.

( Vir: http://energetskaizkaznica.si)

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012). Ker je strošek za energijo v stavbi relativno velik kot tudi potrebna investicija, če bi želeli stavbo prenoviti, je energetska izkaznica koristen podatek pri odločanju o nakupu ali najemu stavbe/stanovanja.

(Vir: https://www.nepremicnine.net/energetska-izkaznica.html)

V našem podjetju vlada medsebojno spoštovanje in zaupanje. Delo doživljam kot nenehno prepletanje različnih izzivov in osebne rasti.